Forside - Vallhall Trening & Terapisenter AS

Arbeidsplassvurdering

Ved en arbeidsplassvurdering ønsker vi å tilby bedriften en fysioterapeut som skal jobbe med å forebygge sykemelding og få sykemeldte tilbake i arbeid. For å kartlegge arbeidstakers helse og eventuelle muskel- og skjelettplager vil fysioterapeuten utføre en fysikalsk undersøkelse. Videre vil fysioterapeuten besøke arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas eller forebygge sykefravær. Her vil fysioterapeuten utføre kartlegging og tilpasning av arbeidsutstyr, arbeidsplass og arbeidsstilling, samt komme med forslag til tiltak og forbedringer. 

Hvis arbeidstaker er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan NAV rekvirere en arbeidsplassvurdering. Dette er også aktuelt for personer som går på arbeidsavklaringspenger. Bedrifter som har signert IA – avtalen har mulighet til å få gjennomført en slik vurdering uten en slik rekvirering. NAV vil da dekke størsteparten av kostnaden for 4 timer arbeidsplassvurdering, og bedriften betaler bare en egenandel på 107,- pr. time. 

Målet med en arbeidsplassvurdering vil være å kartlegge hva den enkelte greier å gjøre, samt se på hva som skal gjøres for å hindre sykemelding eller for å få den ansatte tilbake i jobb. Så en arbeidsplassvurdering vil helt klart være til stor nytte for sykefraværsarbeidet  i din bedrift! 

Alle bedrifter har sin helse-, miljø- og sikkerhetsprofil. Arbeidsmiljøloven krever en kontinuerlig plan for å sikre de ansattes helse. Ved besøk av fysioterapeut vil dere sørge for at tiltak er i tråd med Arbeidstilsynets forskrifter og veiledning innen HMS.